Dla rodziców

Wady wymowy

Dyslalia jest to nieprawidłowość w realizacji jednej głoski, kilku głosek, a nawet wszystkich lub niemal wszystkich od razu, tzw. bełkot. Zachowane są rytm, melodia, akcent, ale mowa jest zatarta, mało zrozumiała lub zupełnie niezrozumiała.

Podział ze względu na objawy:
- Seplenienie, sygmatyzm (nieprawidłowa realizacja głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź)
- Rotacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski r)
- Lambdacyzm (nieprawidłowa realizacja głoski l)
- Kappacyzm/gammacyzm (nieprawidłowa realizacja głosek k i g)
- Mowa bezdźwięczna Charakteryzuje się zaburzeniem w wymowie dźwięczności polegającym na braku wymowy głosek dźwięcznych (przy czym wyjątki stanowią samogłoski oraz spółgłoski sonorne) lub zastępowaniu ich odpowiednimi głoskami bezdźwięcznymi, a także myleniem obu szeregów.

Alalia rozwojowe zaburzenie mowy, powstające w wyniku uszkodzenia struktur korowych mózgu jeszcze przed opanowaniem mowy, z zachowaniem prawidłowego słuchu. Dzieci cierpiące na alalię porozumiewają się za pomocą gestów i onomatopei. Z czasem są w stanie opanować coraz szersze słownictwo i porozumiewać się mową, często jednak dość niewyraźną (tzw. dyslalia).

Jąkanie zaburzenie mowy, charakteryzujące się częstymi powtórzeniami lub przedłużeniami dźwięków, sylab czy słów, bądź częstymi zawahaniami lub pauzami zakłócającymi rytmiczny przepływ mowy.

Opóźniony rozwój mowy. O opóźnionym rozwoju mowy, mówimy wtedy, gdy słownictwo dziecka (czynne i bierne), jest znacznie poniżej normy przewidzianej dla danego wieku. Może ono wiązać się w późniejszym okresie z różnego rodzaju zaburzeniami w artykulacji, nieprawidłowościami semantycznymi czy nawet złym rozumieniem poleceń. Patrz fazy rozwoju mowy dziecka

Afazja - to sytuacja, w jakiej osoba chora, która dotychczas nie miała żadnych problemów z funkcjami językowymi – ma trudności z mówieniem lub rozumieniem mowy, ma również problemy z pisaniem i czytaniem. ( udar mózgu, guzy mózgu, urazy czaszki, choroba Alzheimera)

Afazja dziecięca zgodnie z podejściem neuropsychologicznym , występuje wtedy, gdy we wczesnym dzieciństwie nastąpiło przerwanie lub zahamowanie rozwoju mowy, lub gdy mowa nie rozwija się mimo , iż dziecko nie ma niedowładów czy porażeń w obrębie aparatu wykonawczego , słyszy dźwięki , dobrze rozwija się umysłowo, nie jest zaburzone emocjonalnie i wychowuje się w korzystnych warunkach środowiskowych.

Afazję dziecięcą dzielimy na nabytą i rozwojową.
- AFAZJA DZIECIĘCA ROZWOJOWA– wynika z patologii mózgowej, często trudnej do zdiagnozowania, przyczyna zaistniała przed początkiem rozwoju mowy, przyczyna pre- peri- lub postnatalna,
- AFAZJA DZIECIĘCA NABYTA – dotyczy przedziału wieku od 2-7 lat, wynika z uszkodzenia prawidłowo rozwijającego się mózgu, przyczyna zaistniała w trakcie procesu rozwojowego ( urazy czaszki, choroby zakaźne, nowotwory, zapalenie opon mózgowych, krztusiec, grypa , udary mózgu).


WAŻNE!!!

Mamo, tato jeżeli rozwój dziecka budzi twój niepokój, koniecznie skontaktuj się ze specjalistami: podziel się swoimi spostrzeżeniami z nauczycielem w przedszkolu, szukaj pomocy u pedagoga, psychologa, czy logopedy. Jeżeli Twoje obawy się potwierdzą, współpracuj ze specjalistami, realizując ich zalecenia.

Wcześnie postawiona diagnoza i odpowiednia terapia są szansą na lepsze efekty terapeutyczne.

NAPISZ DO MNIE